Loading…

Advanced Wound Care Materials for Non-Healing Wounds

HEALiX brings together clinical and industrial wound care experts and leading academic researchers to address the medical and societal problem of non-healing wounds.
Find out more

På svenska

HEALiX – Avancerade sårvårdsförband för svårläkta sår

Sår som inte läker normalt ger ofta upphov till stort besvär och lidande för den som drabbas. Många svårläkta sår behöver ses över och läggas om med nya förband flera gånger varje vecka. I regel görs det inom primärvården, oftast på vårdcentral. Förutom den smärta och de sociala problem som svårläkta sår orsakar patienterna, innebär dessa också stora kostnader för sjukvården. I dag upptas mer än en fjärdedel av alla sjukhusplatser av patienter med sår, och mer än hälften av resurserna inom primärvården läggs på sårvård. Även om vissa framsteg har gjorts med avseende på tekniker och metoder handlar modern sårvård till stor del fortfarande om sårvård istället för sårläkning. I takt med en åldrande befolkning och ett växande, och mycket allvarligt, problem med antibiotikaresistens förväntas snarare antalet patienter och kostnaderna att öka i nära framtid.

Projektet HEALiX syftar till att utveckla nya tekniker för att möta problemen med svårläkta sår och att skapa bättre förutsättningar för sjukvården att behandla och läka såren. I HEALiX kommer experter inom klinisk sårvård, industri och akademiska forskare jobba tätt tillsammans för att utveckla innovativa sårvårdsmaterial. Dessa ska minimera behovet av förbandsbyten och reducera behandlingstiderna. Vi kommer primärt att fokusera på material bestående av nanocellulosa, för att tillverka tunna och vattenrika filmer, med egenskaper som efterliknar hud.

Vi kommer också att studera möjligheter att bygga in enkla indikatorer i förbanden som kan ge en tydlig signal om förbandet behöver bytas eller om såret ska ses över, vilket kan minminera antalet onödiga förbandsbyten. Då vanlig antibiotika oftast inte biter på sårinfektioner kommer vi också att kombinera de nyutvecklade sårvårdsmaterialen med en typ av naturligt förekommande antimikrobiella substanser, så kallade antimikrobiella peptider. Dessa har i tidigare studier både kunnat häva infektioner och stimulera sårläkning. Det övergripande målet med projektet är att läka sår och därigenom slippa långa behandlingar med bristfälligt resultat. Detta kommer att leda till att stora resurser kan frigöras inom sjukvården, och en markant förbättrad livskvalitet för drabbade patienter.

HEALiX finansieras av Stiftelsen för strategisk forsknings (SSF) Med-X program